Fred Strawser Birthday
Wednesday, February 17, 2021